O nás

Prvoradou prioritou, zároveň aj výrobným programom spoločnosti ROŠERO – P s.r.o. je výroba midibusov na podvozkoch Iveco Daily a Mercedes Benz Vario. Vyrábame mikrobusy a midibusy s celkovou obsaditeľnosťou od 12 do 36 miest, vhodné pre každý typ prepravy – mestské, prímestské i diaľkové v rôznych interiérových prevedeniach.

Naša história

1995

1995
Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995. Od svojho vzniku sme sa prevažne zaoberali opravami a modernizáciou autobusov rôznych značiek a typov. Za týchto viac ako desať rokov naše brány opustilo vyše tisíc autobusov.

2004

2004

V roku 2004 sme sa začali venovať výrobe mikrobusov na podvozkoch Mercedes Benz Sprinter a Iveco Daily.

2006

2006

Od roku 2006 až po súčasnosť sme rozšírili svoju produktovú škálu o výrobu midibusov Prospector na podvozku Mercedes Benz Vario a o výrobu midibusov First na podvozkoch Iveco Daily 70C…

Náš výrobný program

Výrobný proces začína návrhom technických dokumentácií a technologického postupu. Pri návrhoch technických dokumentácií sa opierame o bohaté skúsenosti a znalosti našich technikov výroby a technických konštruktérov. Po návrhoch sa pristupuje k samostatnému procesu výroby. Pracovníci postupujú pri výrobe podľa vopred určeného technologického postupu výroby za pomoci a konzultácie s technikmi výroby.

Podpora účasti podniku ROŠERO-P, s.r.o. na veľtrhoch, národných a medzinárodných výstavách

imagesProjekt 2oprogram

Spoločnosť ROŠERO-P, s.r.o. so sídlom Sadová 14A, 05201 Spišská Nová Ves dňa 3.5.2013 podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP k projektu s názvom „Podpora účasti podniku ROŠERO-P, s.r.o. na veľtrhoch, národných a medzinárodných výstavách“ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt sa realizoval v termíne 9/2013 – 11/2014. Cieľom projektu je zlepšenie pozície a konkurencieschopnosti spoločnosti ROŠERO-P, s.r.o. na domácom a zahraničnom trhu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 47452,75 EUR.

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Zateplenie haly zvarovne z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti výroby

imagesProjekt 2oprogram

Spoločnosť ROŠERO – P, s.r.o. so sídlom Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves dňa 7.4.2014 podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP k projektu s názvom  „Zateplenie haly zvarovne z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti výroby“ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Projekt sa realizoval v termíne 12/2014 – 08/2015. Cieľom projektu je zvýšenie  energetickej  efektívnosti  výroby prostredníctvom  rekonštrukcie  výrobných  priestorov  v podniku ROŠERO – P, s.r.o.

Aktivity projektu:

1. Výmena plynového kotla a zmena vnútornej plynofikácie

2. Rekonštrukcia haly zvarovne

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške  104 753,88 EUR

Tento projekt sa realizoval s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Investícia do Vašej budúcnosti

Podpora výskumu v podniku ROŠERO – P, s.r.o.

 

 

Investícia do Vašej budúcnosti

 

 

„Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“ 

Miesto realizácie projektu: Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov projektu: Podpora výskumu v podniku ROŠERO – P, s.r.o.
Stručný opis projektu:  

Cieľom projektu je rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách.

Špecifické ciele:

1. Zavedenie moderných inovatívnych technológií do procesu výroby.

2. Modernizácia strojového parku a výrobného procesu.

3. Zvýšenie  efektivity  výrobného  procesu  (zvýšenie objemu a racionalizácia výroby).

4. Nárast počtu pracovných miest ( vytvorenie jedného nového pracovného miesta)

Stav po realizácii projektu:

Merateľným ukazovateľom projektu v rámci inovácie procesu je stanovený ukazovateľ – Počet inovovaných procesov v počte 12. Tento počet je určený na základe počtu technických zváracích prípravkov, antikoróznej ochrany a kresliaceho softwarového riešenia.

Podnik vplyvom realizácie projektu očakáva nárast o jedno pracovné miesto.

Názov a sídlo prijímateľa: ROŠERO – P, s.r.o., Sadová 14A, 052 01 Spišská Nová Ves
Dátum začatia realizácie projektu: 07/2018
Dátum skončenie realizácie projektu: 07/2019
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk       www.opvai.sk          www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 400 108,95  EURO

Realizácia fotovoltického zariadenia

Názov zákazky: Realizácia fotovoltického zariadenia na strechách budov v areáli spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o. na Sadovej ulici č. 14/A, Spišská Nová Ves, so súpisnými číslami 2961 (C KN 3670/1) a 2962 (C KN 3670/2)

http://rosero.sk/wp-content/uploads/2017/03/Záznam-z-prieskumu-trhu_ROŠERO-P-s.r.o._vyvojova_dielna_14042023.pdf

Názov zákazky: Realizácia fotovoltického zariadenia na strechách budov v areáli spoločnosti ROŠERO – P, s.r.o. na Sadovej ulici č. 14/A, Spišská Nová Ves, so súpisnými číslami 2975 (C KN 3668/1) a 2976 (C KN 3668/2)

http://rosero.sk/wp-content/uploads/2017/03/Záznam-z-prieskumu-trhu_ROŠERO-P-s.r.o._zvarovna_14042023.pdf